• Архитектура, Проектиране, Узаконяване

   АКО ВИ ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ ИЛИ ВИ ПРЕДСТОИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МЕДИЦИНСКА ИЛИ ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА, САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ (СМДЛ), САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (СМТЛ):

               Ние ще Ви помогнем:

   -  Да подготвите строителните книжа за узаконяване на помещението.

   -  Да сключите договори с експлоатационните дружества – Вик и Електроразпределение.

   -  Да придвижите строителната документация за издаване на Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

   -  Да регистрирате практиката си в РЗИ, Медицински Надзор.

    

               Ние ще Ви консултираме относно:

   -       Узаконяване на рентгенова апаратура. Процедури. Документи.

   -       Съгласуване и узаконяване пред Национален център по радиологична и радиационна защита  и Агенция за ядрено регулиране.

   -       Протоколи за монтаж и сервиз на рентгенови апарати

   -       Договори за доставка, сервизно обслужване и санитарно разрешително за внос

   -       Програма за осигуряване на качество при монтаж

   -       Протоколи за изпитване на апаратите и заземяването им

   -       Заземяване на апаратите.

   -       Доставка на лъчезащитни средства: яки, престилки, оловна ламарина, оловно стъкло, защитни паравани.

    

               Ние ще изработим проектите по всички части за преустройството на съществуващото помещение и промяната на статута в амбулатория, дентален или медицински център, СМДЛ, СМТЛ:

   • Архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, електро, отопление и вентилация, конструктивно становище, техническа обосновка по лъчезащита /за рентгенови кабинети/.
   • Съгласуване на проектната документация и узаконяване

   -       РЗИ 
   -       ПБ – служба за пожарна безопасност
   -       Експлоатационни дружества
   -       Общинска администрация
   -       Одобряване на проекти
   -       Разрешение за строеж
   -       Удостоверение за въвеждане в експлоатация
   -       Комплектоване на документацията за независим строителен надзор в проектирането и строителството.